+
-+ Tulosta

Mitä on lastensuojelu? Lastensuojelun tukitoimet

Mitä on lastensuojelu?

Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun.

Kaikilla perheillä on joskus vaikeuksia – ne kuuluvat elämään. Joskus vaikeudet voivat muodostua niin ylivoimaisiksi ettei perhe selviä niistä yksin. Lastensuojelun tehtävänä on kuulla ja auttaa perheitä ja lapsia näissä tilanteissa. Tarkoituksena on esim. tukea vanhempia lasten hoidossa ja kasvatuksessa erityisesti tilanteissa, joissa perheiden on vaikea yksin selvitä. Lastensuojelun on pyrittävä ehkäisemään lapsen ja perheen ongelmia sekä puuttumaan riittävän varhain havaittuihin ongelmiin. Lastensuojelun tarvetta arvioitaessa ja lastensuojelua toteutettaessa on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu.

Lastensuojeluilmoitukset Lastensuojeluilmoituksen voit tehdä silloin, kun havaitset tai saat tietää sellaisia asioita, joiden vuoksi mielestäsi jonkun lapsen tai perheen lastensuojelun tarve on syytä selvittää. Ilmoituksen tekemisen taustalla voi olla hyvin erilaisia seikkoja, jotka liittyvät lapsen hoidon ja huolenpidon tarpeeseen, kehitystä vaarantaviin olosuhteisiin tai lapsen omaan käyttäytymiseen.

Ilmoituksen voi tehdä aivan kuka tahansa, jos epäilee että on tarpeen selvittää, voiko joku lapsi huonosti. Ilmoituksen voi tehdä myös nimettömänä, jollei ilmoittaja kuulu ilmoitusvelvollisiin viranomaisiin. Ilmoitusvelvolliset viranomaiset on määritelty lastensuojelulaissa.

Kenelle ja miten ilmoitus tehdään?

Ilmoitus tehdään kuntasi lastensuojelun avohuoltotoimistoon.

  • Lisätietoa lastensuojelusta sekä mm. tulostettavan lastensuojeluilmoituslomakkeen löydät osoitteesta www.sosiaaliportti.fi / Lastensuojelun käsikirja

Lastensuojelun avohuollon tukitoimet

Lastensuojelusta voidaan tarjota lapselle ja perheelle erilaisia tukimuotoja. Avohuollon tukitoimi voi olla mm. toimeentulon ja asumisen turvaaminen. Muita avohuollon tukitoimia ovat mm. tuki lapsen ja perheen ongelmatilanteen selvittämiseen, lapsen taloudellinen ja muu tukeminen koulunkäynnissä, ammatin ja asunnon hankinnassa, työhön sijoittumisessa, harrastuksissa, läheisten ihmissuhteiden ylläpitämisessä sekä muiden henkilökohtaisten tarpeiden tyydyttämisessä. Tukitoimi voi olla myös tukihenkilö tai –perhe, lapsen kuntoutumista tukevat hoito- ja –terapiapalvelut, perhetyö, koko perheen sijoitus perhe- tai laitoshoitoon, vertaisryhmätoiminta, loma- ja virkistystoiminta tai muu lasta ja perhettä tukeva palvelu tai tukitoimi.


Yhteystiedot Kouvolan Lastensuojeluun


Lastensuojelun sijaishuolto

Lapsen sijaishuollolla tarkoitetaan huostaan otetun, kiireellisesti sijoitetun tai lain
83 §:ssä tarkoitetun väliaikaismääräyksen nojalla sijoitetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella.

Jos lastensuojelun tarjoamat avohuollon tukitoimet eivät ole riittäviä tai tarkoituksenmukaisia, tarvitaan perheen ja lapsen tueksi sijaishuollon tukitoimia. Sijaishuoltoa tarvitaan tilanteissa, joissa vanhempien omat voimavarat eivät jostakin syystä riitä lapsen tai nuoren kasvun ja kehityksen turvaamiseen. Sijaishuollossa lapsen tai nuoren hoito ja kasvatus järjestetään oman kodin ulkopuolella Kouvolan omassa perhetukikeskuksessa, sijaisperheessä, perhekodissa tai lasten- ja nuorten huoltolaitoksessa.


Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme