Yhtenä nuorten vaikuttamiskanavista toimii vaaleilla valittu nuorisovaltuusto. Nuorisovaltuusto edustaa Kouvolan nuoria kunnallisessa päätöksenteossa. Vaalikelpoisia ovat 13–20-vuotiaat Kouvolassa kirjoilla olevat nuoret.

Demokraattisesti valitun nuorisovaltuuston tehtävänä on tuoda nuorten ääni kuuluviin, ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin sekä tehdä aloitteita ja kannanottoja.

Nuorisovaltuuston tarkoituksena on myös tiedottaa nuoria kunnan päättäjien toiminnasta sekä auttaa nuoria löytämään keinoja vaikuttaa. Lisäksi se edistää vuoropuhelua nuorten ja päättäjien välillä ja ottaa nuoret aidosti mukaan yhteiseen päätöksentekoprosessiin.

Nuorisovaltuusto on kuntalain 26 §:n mukainen vaikuttamistoimielin, joka kunnan hallituksen on asetettava nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä.

Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen ja liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä.

Nuorisovaltuusto toteuttaa osaltaan myös nuorisolain 8 §:n mukaista nuorten osallistumista ja kuulemista. Toiminta on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta.

Nuorisovaltuuston toimikausi on kaksi vuotta. Kausi alkaa, kun kaupunginhallitus asettaa nuorisovaltuuston ja päättyy, kun uusi nuorisovaltuusto on asetettu. Nuorisovaltuusto kokoontuu kerran kuukaudessa. Heillä on edustuspaikat kaupunginvaltuustossa ja lautakunnissa. Toimintaan sisältyy tapahtumien järjestämistä, kampanjoita, tempauksia, koulutuksia ja omia ryhmäytyksiä.

Kouvolan kaupungin nuorisovaltuusto:

  • seuraa ja edistää eri hallinnon aloilla tapahtuvaa toimintaa lasten ja nuorten näkökulmasta
  • edustaa nuoria kunnan päätöksenteossa ja vie päätöksentekijöiden tietoon lasten ja
  • nuorten tarpeita ja ajatuksia
  • valvoo lasten ja nuorten etua ja nostaa esille lapsille ja nuorille tärkeitä asioita ja ottaa
  • kantaa asioihin antamalla lausuntoja, tekemällä esityksiä ja aloitteita
  • seuraa ja kehittää lasten ja nuorten osallistumismahdollisuuksia kaupungissa
  • järjestää nuorisolle suunnattua toimintaa
  • tekee yhteistyötä koulujen oppilas- ja opiskelijakuntien kanssa
  • pitää yhteyttä Suomen muihin nuorisovaltuustoihin
  • kehittää toimintaansa haluamaansa suuntaan

Päivitetty 3.6.2024

Sivun alkuun